Overlijden/Uitvaart

In de verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen de rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en troost bieden. Als parochiegemeenschap nemen we tijdens de uitvaart afscheid samen met u, in het licht van Christus die ons leven zonder einde heeft beloofd.

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de familie af. Wij willen in deze moeilijke dagen heel graag pastorale ondersteuning geven en u bij staan. Veel zaken moeten geregeld worden.
Is het dan niet goed om vooraf u wensen aan de nabestaanden kenbaar te maken? Veelal wordt dit als pijnlijk ervaren en toch zal dit een steun voor de nabestaanden zijn.
U kunt uw wensen kenbaar maken via de zogenaamde  Wilsverklaring link
Wanneer U  kiest voor  een kerkelijke uitvaart dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. 
Met de priester worden dan afspraken voor een kerkelijke uitvaart en/of een avondwake vastgelegd.

Voor wie kan er een uitvaart plaatsvinden?
Een kerkelijke uitvaart in één van de kerken is mogelijk voor parochianen. Mensen zijn parochiaan als ze wonen in het gebied van de parochie.
Sommige mensen wonen buiten de parochiegrenzen, maar hebben een sterke actuele band met de parochie, als ze bijvoorbeeld actief zijn in een kerkkoor of werkgroep, of meedoen met de kerkbijdrage. Als mensen daarbij ook ingeschreven staan in de parochiële ledenadministratie, kunnen zij ook rekenen op de dienstverlening van de parochie in geval van een overlijden en uitvaart.

Wat is een kerkelijke  uitvaart ?
Bij een kerkelijke uitvaart nemen de na- bestaanden te midden van de parochiegemeenschap afscheid van hun dierbare. We gedenken de overledene en vertrouwen hem of haar toe aan God. Men vindt troost bij elkaar en in het   geloof in Jezus Christus, die de dood door Zijn verrijzenis heeft overwonnen. Met een gelovig hart wordt gekeken over de grens van de dood heen, vanuit dat geloof ligt er meer toekomst voor ons, dan leven achter ons.

De avond voor de uitvaart
De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avondwake worden gehouden. Dit is een wake voor de overledene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochies. Deze vrijwilligers van de avondwakegroep bezoeken de nabestaanden en  stellen met  hen de viering samen.


1
. Uitvaart tijdens Eucharistieviering
De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een eucharistieviering. De Heilige Mis wordt opgedragen voor de overledene. Deze mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, liturgie
van het Woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de
overledene wordt gezegend  met wijwater en wordt bewierookt)

2. Uitvaart tijdens een Woordviering
Een tweede minder bekende vorm   is een uitvaart tijdens een woordviering. De  mogelijkheid  tot een persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Vaste onderdelen blijven zoals het ‘In memoriam’, lezingen uit de Schrift, preek, voorbede, bidden van het Onze Vader en laatste aanbeveling. Eventuele andere teksten kunnen gebruikt worden. Tijdens een woordviering wordt er geen Heilige Communie uitgedeeld.

NA DE AFSCHEIDSVIERING

1. Begrafenis op het kerkhof
Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats Dit is aansluitend aan de eucharistie- of woordviering in de kerk. Bij slecht weer vindt deze korte dienst in de kerk plaats

2. Crematie zonder extra dienst in crematorium
Aansluitend aan de eucharistie- of woordviering, na de absoute kunnen familieleden en aanwezigen langs de baar lopen en persoonlijk afscheid nemen van de overledene.  De naaste familieleden mogen naar wens de overledene begeleiden naar het crematorium om daar kort, in kleine kring, afscheid van hem of haar te nemen.

3. Crematie met extra dienst in crematorium
Naast de kerkelijke uitvaart kan een extra  plechtigheid   in  het crematorium plaatsvinden. De mogelijkheid is er dat de priester de overledene begeleidt naar het crematorium.

Welke eigen inbreng kan er zijn?
Een vraag die vaker gesteld wordt luidt: “Wat kunnen en mogen nabestaanden zelf doen tijdens een uitvaart en of avondwake?” Het antwoord hierop is: “veel”.  Afhankelijk,  voor  welke  vorm
van kerkelijke uitvaart men kiest, zijn er verschillende mogelijkheden. Voorafgaande  aan de afscheidsdienst vindt er altijd uitvoerig overleg plaats met  de  priester  of  leden  avondwakegroep. Zij zullen de uitvaart, woordviering of avondwake verzorgen. Mogelijke  momenten  van  eigen  inbreng zijn tijdens een van de vieringen zijn: ontsteken van de kaarsen rond de baar; het zelf vertellen van het levensverhaal (in memoriam), het lezen van een lezing uit de schrift, gedichten, de voorbede,   het   uitspreken   van   afscheidswoorden. Tevens kunt u speciale  wensen  kenbaar  maken  voor  de muziek.

Welke muziek mag of kan?
Bij een afscheid tijdens een woordviering of een avondwake zijn de mogelijk- heden van muziekkeuze ruimer. Een persoonlijke invulling wordt daarom met de priester of met de avondwa- kegroep vooraf besproken.
Bij een uitvaart met eucharistieviering dient strikter rekening te houden met de wereldwijde liturgische gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen  wordt  voor  het  parochiekoor  of een ander koor welk, met hun repertoire, een Eucharistieviering kan opluisteren.

Aandachtspunten

1. De kerk biedt ruimte voor ontvangst voor een grote groep mensen die afscheid willen nemen van de overledene en troost  willen  geven aan de nabestaanden.
2. Voor de overledene wordt een gedachteniskruisje gemaakt dat een jaar in de kerk aanwezig zal blijven. Bij de eerste jaardienst wordt dit kruisje aan de familie uitgereikt
3. Tijdens de Allerzielenviering is er bijzondere aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
4. De collecte tijdens de uitvaart en of avondwake is voor H. Missen.
5. Voor elke overledene worden standaard meerdere misintenties aangeboden, te lezen binnen één jaar De nabestaanden kunnen de data aangeven.
Tarieven  voor H.Missen  zie: Misintenties

KLOKKEN LUIDEN
Als er iemand overleden is en in onze parochie een avondwake en/of uitvaart heeft, worden automatisch de klokken geluid om 12 uur ’s middags. In Kronenberg om 18.00 uur Soms is een avondwake en/of uitvaart niet gewenst, maar zouden de nabestaanden toch willen dat de klokken geluid worden. Als dit door de nabestaanden kenbaar gemaakt wordt, dan is dit mogelijk.
Hetzelfde geldt voor het lezen van de namen van de overledenen tijdens het allerzielenlof rond 2 november. Als er geen avondwake en/of uitvaart plaatsgevonden heeft vanuit onze Sevenum, dan zal de naam ook niet voorgelezen worden. Als nabestaanden dit wel wensen, dan kan dit ook kenbaar gemaakt worden. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@parochie-sevenum.nl of u neemt telefonisch contact op met het parochiesecretariaat.